آموزش نصب تویین موشن 2023 بدون فیلترشکن

زمان مورد نیاز برای مطالعه : 9 دقیقه
نصب نرم افزار تویین موشن

می توان گفت نصب نرم‌افزار تویین موشن که تا پیش از این از طریق سایت اپیک گیم انجام می گرفت، دشوارترین مرحله کار با این نرم‌افزار به حساب می آمد. اما دیگر نیازی به استفاده از فیلترشکن نیست و می توانید به راحتی و مانند بسیاری از نرم‌افزارهای دیگر آن را نصب کنید. در ادامه شما را با روش بسیار آسان نصب این نرم افزار آشنا خواهیم کرد.

در قدم اول لازم است فایل نصبی نرم‌افزار را به طور کامل از سایت فیدار دانلود کنید.

نصب نرم افزار تویین موشن

بعد از دانلود فایل‌های نصبی، روی اولین فایل که با فرمت exe. مشخص شده است دو بار کلیک کنید (برای این کار لازم است برنامه winrar را بر روی سیستم خود داشته باشید). در پنجره باز شده از قسمت Browse محل نصب برنامه را به آن معرفی کنید.

 

نصب نرم افزار تویین موشن

حالا فقط کافی است روی گزینه Extract  کلیک کنید تا نصب برنامه به پایان برسد. با توجه به حجم بالای برنامه این قسمت مدت زمانی طول می‌کشد.

دانلود نرم افزار تویین موشن بدون فیلترشکن

 

دانلود نرم افزار تویین موشن بدون فیلترشکن

 

برای مشاهده سرفصل های دوره پروژه محور نرم افزار تویین موشن گروه فیدار، کلیک کنید.

 

در انتها به محل نصبی که به برنامه معرفی کردید رفته و برنامه را باز کنید. به همین راحتی!

دانلود و نصب نرم افزار Twinmotion

*چنانچه با پیغام زیر روبرو شدید نگران نباشید. این پیام مربوط به آپدیت کارت گرافیک است و ارتباطی با روش نصب ندارد. No را بزنید و وارد برنامه شوید.

دانلود نرم افزار Twinmotion بدون فیلترشکن

پیام زیر نیز برای دسترسی به برنامه است. Allow access را انتخاب کنید و به راحتی به کار با نرم‌افزار ادامه دهید.

دانلود و نصب نرم افزار تویین موشن بدون فیلترشکن

در این روش نصب تمامی امکانات محیط برنامه را در اختیار خواهید داشت. فقط توجه داشته باشید که برای استفاده از قسمت decals, sketchfab و یا HDRI Environment می بایست به اینترنت و فیلترشکن دسترسی داشته باشید. اگر در اپیک گیم حساب کاربری دارید کافی است از قسمت File گزینه Sign in to Epic Games  را انتخاب کنید و سپس متریال یا آبجکت‌های مورد نظر خود را دانلود کنید. در غیر این صورت ابتدا باید وارد سایت Epic games  شوید و برای خود حساب کاربری ایجاد کنید.

آموزش نصب نرم افزار تویین موشن (Twinmotion) بدون فیلتر شکن را می توانید، در ویدیوی زیر مشاهده کنید.

 

جامع ترین آموزش تویین موشن 

 

روش نصب و دانلود twinmotion به صورت آنلاین

در گام نخسـت دانلـود و نصـب آنلایـن نرم افـزار توییـن موشـن، ایـن نکتـه حائـز اهمیـت می باشـد کــه بدلیــل تحریم هــای بین المللــی، ایــن فراینــد بــا IP ایرانــی انجــام نمی گیــرد. در نتیجــه، در طــول فراینـد دانلـود و نصـب آنلایـن نرم افـزار، بایـد اتصـال سیسـتم شـما بـه یـک اینترنـت پرسـرعت و  همچنیـن یـک IP غیـر ایرانـی پایـدار همـواره برقـرار باشـد. در مرحلــه بعــدی مرورگــر سیســتم خــود را بــاز کــرده و در قســمت Search عبــارت
www.twinmotion.com/download را تایـپ و جسـتجو کنیـد تـا هماننـد تصویـر زیـر بـه صفحـه دانلــود ســایت توییــن موشــن وارد شــوید.

بدیــن منظــور همچنیــن می توانیــد در قســمت Search مرورگــر خــود عبــارت Download Twinmotion را تایــپ و جســتجو کنیــد. بــه طــور معمــول نخســتین نتیجــه جســتجو عبــارت Download Twinmotion- Unrealengine و یــا همــان عبــارت Download Twinmotion می باشــد کــه بــا کلیــک بــر روی آن نیــز می توانیــد بــه صفحــه دانلــود ســایت توییــن موشــن وارد شــوید.

 

دانلود و نصب نرم افزار تویین موشن

 

صفحـه موردنظـر را پایین تـر بیاوریـد و هماننـد تصویر زیـر بـر روی گزینـه  DOWNLOAD LAUNCHER کلیـک کنیـد تـا برنامـه EPIC GAMES LAUNCHER دانلود شـود.

 

Epic Games Launcher

 

در گام بعـدی فراینـد دانلـود توییـن موشـن نیـاز بـه ایجـاد یـک حسـاب کاربـری در EPIC GAMES می باشـد. بدیـن منظـور از نـوار بالایـی سـایت توییـن موشـن، هماننـد تصویـر زیـر بـر روی گزینـه SIGN IN کلیـک کنیـد تـا بـه صفحـه ورود بـه حسـاب کاربـری وارد شـوید.

 

دانلود و نصب تویین موشن

در قسـمت پاییـن ایـن صفحـه هماننـد تصویـر بـر روی گزینـه Sign up کلیـک کـرده تـا وارد صفحـه ایجـاد حسـاب کاربـری شـوید. در صفحـه جدیـد روش ایجـاد حسـاب کاربـری را انتخـاب کنیـد. پیشـنهاد می شـود بـر روی گزینـه SIGN UP WITH EMAIL کلیـک کنیـد تـا بوسـیله ایمیـل خـود اقـدام بـه ایجـاد حسـاب کاربـری کنیـد.

صفحه ورود به حساب کاربری Epic Games:

دانلود و نصب تویین موشن

 

صفحه ایجاد حساب کاربری Epic Games:

 

 

در صفحـه بعـد اطلـاعات مربـوط بـه تاریـخ میلادی تولـد خـود را وارد کـرده و سـپس بـر روی گزینه CONTINUE کلیـک کنیـد. (یـادآوری می شـود کـه وارد کـردن اطلاعـات واقعـی در ایـن قسـمت الزامـی نمی باشـد.)

 

دانلود و نصب تویین موشن

 

در صفحـه بعـدی اطلاعـات موردنیـاز سـایت را هماننـد تصویـر زیـر وارد کنیـد. سـپس تیـک گزینـه I  have read and agree to the terms of service را فعـال کـرده و پـس از آن بر روی گزینه CONTINUE کلیـک کنیـد.(یـادآوری می شـود کـه وارد کـردن اطلاعـات واقعـی در ایـن قسـمت الزامـی نمی باشـد.)

 

دانلود و نصب تویین موشن

 

پـس از اتمـام فراینـد ایـن صفحـه، از طـرف Epic Games یـک ایمیـل شـامل کـد تاییـد معمـولا 6 رقمــی بــه حســاب ایمیــل ورودی شــما در مرحلــه قبلــی ارســال می‌شــود. کــد تاییــد را در صفحــه جدیــد وارد کــرده و ســپس بــر روی گزینــه Verify کلیــک کنیــد. در صورتــی کــه ایمیــل موردنظـر را در صنـدوق ورودی حسـاب ایمیـل خـود مشـاهده نکردیـد، پوشـه Spam حسـاب ایمیـل خـود را نیـز بـاهدف یافتـن ایمیـل موردنظـر بررسـی کنیـد و درصورتـی کـه ایمیـل موردنظـر بـرای شـما ارسـال نشـده بـود، از صفحـه تاییـد بـر روی گزینـه Re send email کلیـک کنیـد تـا ایمیـل مربوطـه مجـددا بـرای شـما ارسـال شـود.

 

نصب تویین موشن

 

بـا اتمـام ایـن مرحلـه، حسـاب کاربـری Epic Games بـرای شـما سـاخته می شـود و هماننـد تصویـر زیـر بـه صفحـه اصلـی سـایت توییـن موشـن بـا حسـاب کاربـری ویـژه خـود وارد می شـوید.

 

نصب تویین موشن

 

در گام بعــدی، بــه منظــور دانلــود رایــگان نرم افــزار توییــن موشــن، از نــوار بالایـی ســایت، از منــوی PRICING بــر روی گزینــه License and free trial  کلیــک کنیــد.

 

نصب تویین موشن

 

انواع لایسنس های تویین موشن

در صفحـه جدیـد، سـایت توییـن موشـن 3 نـوع مجـوز اسـتفاده از نرم افـزار را شـامل مجـوز تجـاری، مجـوز آموزشـی و مجـوز آزمایشـی بـه شـما پیشـنهاد می‌دهـد.

مجوز تجاری (Commercial license):
ایــن مجــوز در حــدود 500 دالر آمریــکا قیمــت دارد و در واقــع مجــوز اســتفاده از تمــام امکانــات نرم افــزار توییــن موشــن می‌باشــد.

مجوز آزمایشی (Free trial):
ایــن مجــوز رایــگان بــوده و محدودیــت زمانــی نــدارد امــا شــامل محدودیــت هایــی در اســتفاده از امکانــات نرم افــزار توییــن موشــن همچــون خروجــی گرفتــن بــا کیفیــت نهایتــا 2K می‌باشــد.

مجوز آموزشی (Education License):
مجــوز آموزشــی بــرای دانش پژوهــان و مدرســانی کــه بــه دنبــال اســتفاده از توییــن موشــن بــرای یادگیــری، آمــوزش و تحقیــق هســتند، مناســب می باشــد. ایــن مجــوز نیــز رایــگان بــوده و فاقــد محدودیـت زمانـی می‌باشـد. مجـوز آموزشـی هیچکـدام از محدودیت هـای مجـوز آزمایشـی را نـدارد و تنهــا بــرای انجــام پروژه هــای تجــاری در دســترس نیســت. با توجـه بـه توضیحـات بـالا، بـرای دانلـود نسـخه رایـگان و بـدون محدودیـت نرم افـزار توییـن موشـن هماننـد تصویـر زیـر از قسـمت  Education بـر روی گزینـه Download Now کلیـک کنیـد تـا مجـوز آموزشـی دانلـود شـود.

نصب تویین موشن

 

بـا انجـام مرحلـه قبلـی، مجـوز آموزشـی نرم افـزار توییـن موشـن دانلـود شـده و در حسـاب کاربـری شــما ذخیــره می‌شــود. ســپس بــدون رخ دادن اتفــاق خاصــی مجــددا بــه صفحــه اصلــی ســایت توییــن موشــن بــاز می‌گردیــد. در گام بعــدی برنامــه Epic Games Launcher را کــه فراینــد دانلــود آن بــه تفصیــل در ابتــدا بررســی شــد را نصــب می‌کنیــم. بدیــن منظــور فایــل دانلــود شــده را بــاز کــرده و ســپس هماننـد تصویـر زیـر بـر روی گزینـه Install کلیـک کنیـد و منتظـر بمانیـد تـا مراحـل نصـب برنامـه LAUNCHER کامــل شــود.

 

نصب تویین موشن

 

پـس از اتمـام فراینـد نصـب برنامـه، بـر روی آیکـون ایجـاد شـده آن بـر روی صفحـه دسـکتاپ کلیک کنیـد تـا برنامـه Epic Games Launcher بـاز شـود. بدیـن منظور همچنیـن می‌توانیـد در قسـمت Search وینــدوز خــود عبــارت Epic Games Launcher را وارد کنیــد تــا آیکــون برنامــه بــرای شــما نمایـان شـود.

 

نصب تویین موشن

 

بــرای بازکــردن برنامــه Launcher بــرای نخســتین بــار، شــما بایــد از طریــق حســاب کاربــری Epic Games خـود وارد شـوید. بدیـن منظـور در ایـن قسـمت بـر روی گزینـه SIGN IN WITH EPIC GAMES کلیـک کـرده و در صفحـه بعـدی آدرس ایمیـل و رمـز عبـور حسـاب کاربـری خـود را وارد کـرده و سـپس بـر روی گزینـه CONTINUE کلیـک کنیـد تـا بــه برنامــه Launcher وارد شــوید.

 

نصب تویین موشن

نصب تویین موشن

 

در گام نهایــی فراینــد دانلــود و نصــب نرم افــزار توییــن موشــن، از نــوار بالایـی صفحــه بــه منــوی Twinmotion وارد شــوید. درصورتــی کــه منــوی Twinmotion را مشــاهده نکردیــد، ابتــدا بــر روی گزینــه  Unreal Engine کلیـک کنیـد تـا منـوی Twinmotion بـرای شـما نمایـان شـود. سپس منـوی کشـویی ایـن صفحـه نسـخه و مجـوز مورد نظـر خـود را انتخـاب کـرده و در نهایـت بـر روی گزینـه Install کلیـک کنیـد و منتظـر بمانیـد تـا نرم افـزار دانلـود و نصـب شـود. یـادآوری می‌شـود کـه از منـوی کشـویی نسـخه ای از نرم افـزار را کـه شـامل مجـوز آموزشـی و یـا همـان عبـارت EDU هسـت را انتخـاب کنیـد.

 

دانلود و نصب تویین موشن

 

اگر قصد شروع یادگیری و دریافت آموزش twinmotion را دارید، می‌توانید با استفاده از دوره های فیدار یادگیری خود را شروع کنید.

 

روش های اجرای نرم‌افزار تویین موشن

پـس از اتمـام فراینـد دانلـود و نصـب نرم افـزار توییـن موشـن، بـه منظـور نخسـتین اجـرای نرم افـزار بـه شـیوه زیـر عمـل کنیـد:
ابتـدا اتصـال بـه اینترنـت و IP غیـر ایرانـی را برقـرار سـاخته و بـا اسـتفاده از حسـاب کاربـری خـود در Epic Games بـه برنامـه Launcher وارد شـوید. سـپس از نـوار بالایـی صفحـه وارد منـوی Twinmotion شـده و بـر روی گزینـه Launch کلیـک کنیـد تـا نرم افـزار اجـرا شـود.

دانلود و نصب تویین موشن

 

بـه منظـور سـهولت در اجـرا کـردن نرم افـزار بـرای دفعـات بعـدی، پـس از ورود بـه محیـط نرم افـزار بـرای نخسـتین بـار، از منـوی File بـر روی گزینـه  Save as کلیـک کـرده و سـپس پـروژه خالـی را بـا نـام و در مسـیر دلخـواه ذخیـره کنیـد. از دفعـات بعـدی می‌توانیـد نرم افـزار توییـن موشـن را بـدون اتصـال بـه فیلترشـکن و حتـی اینترنـت، تنهـا بـا رجـوع بـه ایـن پـروژه خالـی اجــرا نمایید.

 

دانلود و نصب تویین موشن

 


دیدگاه