دانلود (6.0.5) NET DESKTOP RUNTIME.

زمان مورد نیاز برای مطالعه : 1 دقیقه
دانلود (6.0.5) NET DESKTOP RUNTIME.
در صورتیکه در زمان نصب نرم افزار ArcGIS Pro نسخه 3.0 با خطای: ArcGIS Pro requires Microsoft .NET Desktop Runtime (x64). To download and install Microsoft Windows Desktop Runtime – 6.0.5 (x64) or greater, visit the Microsoft Website or contact your system administrator روبه رو شده اید، با دانلود این فایل و نصب آن این خطا را بر طرف کرده و نرم افزار را نصب کنید. قبل از نصب این نسخه از Net Desktop Runtime، نسخه های قبلی را از سیستم خود پاک کنید.
  • حجم فایل 54.9MB
  • دسته بندی فایل کاربردی ARC GIS PRO
  • پسوند EXE
  • نرم افزار ARC GIS PRO

دانلود (6.0.5) NET DESKTOP RUNTIME.

دیدگاه